प्रकरण ४ : द्रव्यपदार्थनिरुपण – आरंभ (Chapter 4: Discussion of Individual Substances)

इहेदानीमेकैकशो वैधर्म्यमुच्यते |
We now proceed to describe the dissimilarities or distinctive features of each one of (of the substances).
आता आपण प्रत्येक प्रकारच्या द्रव्याची विशिष्ट लक्षणे कोणती हे पाहणार आहोत.
 
 
भाग २: आप (Liquids)
पदार्थ धर्म संग्रह: अनुक्रमणिका

मूळ कथा: विक्रम आणि वेताळ पदार्थविज्ञानाच्या जंगलात

Advertisements

You may also like...

2 Responses

  1. May 6, 2018

    […] व अन्य तत्सम प्रकार मोडतात. मूळ धडा: प्रकरण ४ : द्रव्यपदार्थनिरुपण – आरंभ  मूळ कथा: विक्रम आणि वेताळ […]

  2. May 14, 2018

    […] व अन्य तत्सम प्रकार मोडतात. मूळ धडा: प्रकरण ४ : द्रव्यपदार्थनिरुपण – आरंभ  पदार्थ धर्म संग्रह: अनुक्रमणिका मूळ […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: