प्रकरण ५.२.१३. सुख PLEASURE

.१३: २५९.१५अनुग्रहलक्षणम्सुखम् स्रगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्येसतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्धर्माद्यपेक्षादात्ममनसोःसम्योगादनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्यतेतत्सुखम्

.१३: २५९अतीतेषुविषयेषुस्मृतिजम्। अनागतेषुसङ्कल्पजम्। यत्तुविदुषामसतुविषयानुस्मरणेछासङ्कल्पेष्वाविर्भवतितद्विद्याशमसन्तोषधर्मविशेषनिमित्तमिति

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः – द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)