प्रकरण ५.२.१५ इच्छा DESIRE

८.१५: २६१.६स्वार्थम्परार्थम्वाऽप्रप्तप्रार्थनेच्छा। साचात्ममनसोःसम्योगात्सुखाद्यपेक्षात्स्मृत्यपेक्षाद्वोत्पद्यते ।

८.१५: २६१प्रयत्नस्मृतिधमाधर्महेतुः। कामोऽभिलाषःरागःसङ्कल्पःकारुण्यम्वैराग्यमुपधाभावैत्येवमादयैच्छाभेदाः। मैथुनेच्छाकामः ।

८.१५: २६१अभ्यवहारेच्छाभिलाषः। पुनःपुनर्विषयानुरंजनेच्छारागः। अनासन्नक्रियेच्छासङ्कल्पः। स्वार्थमनपेक्ष्यपरदुह्खप्रहाणेच्छाकारुण्यम् ।

८.१५: २६१दोषदर्शनाद्विषयत्यागेच्छावैराग्यम्। परवञ्वनेच्छाउपधा। अन्तर्निगूढेच्छाभावः। चिकीर्षाजिहीर्षेत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदाभवन्ति ॥

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः : द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)