प्रकरण ५.२.१६ द्वेष HATRED

८.१६: २६२.१४प्रज्वलनात्मकोद्वेषः । यस्मिन्सतिप्रज्वलितमिवात्मानम्मन्यतेसद्वेषः । सचातम्मनसोःसम्योगाद्दुह्खापेक्षात्स्मृत्यपेक्षाद्वोत्पद्यते ।

८.१६: २६२प्रयत्नस्मृतिधर्माधर्महेतुः। क्रोधोद्रोहःमन्युरक्षमामर्षैतिद्वेषभेदाः ॥

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः : द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)