प्रकरण ५.२.१८ गुरुत्व Gravity

.१८: २६३.२५गुरुत्वम्जलभूम्योःपतनकर्मकारणम्। अप्रत्यक्षम्पतनकर्मानुमेयम्सम्योगप्रयत्नसांस्कारविरोधि अस्यचाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः: द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)