प्रकरण ५.२.२० स्नेह Viscosity

.२०: २६६.१६स्नेहोऽपाम्विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः। अस्यापिगुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः : द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)