प्रकरण ५.२.१७ प्रयत्न EFFORT

८.१७: २६३.३प्रयत्नःसंरम्भौत्साहैतिप्रयायाः। सद्विविधोजीवनपूर्वःिच्छाद्वेषपूर्वकश्च । तत्रजीवनपूर्वख्॑सुप्तस्यप्राणापानसन्तानप्रेरकःप्रबोधकालेचान्तह्करणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुः ।

८.१७: २६३अस्यजीवनपूर्वकस्यात्ममनसोःसम्योगाद्धर्माधर्मापेक्षादुत्पत्तिः। इतरस्तुहिताहितप्राप्तिपर्हिहारसमर्थस्यव्यापारस्यहेतुःशरीरविधारकश्च ।

८.१७: २६३सचातम्मनसोःसम्योगादिच्छापेक्षाद्द्वेषापेक्षाद्वोत्पद्यते ॥

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः : द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)