प्रकरण ५.२.१९ द्रवत्व Fluidity

.१९: २६४.२३द्रवत्वम्स्यन्दनकर्मकारणम् त्रिद्रव्यवृत्ति तत्तुद्विविधम्सांसिद्धकम्नैमित्तिकम्च। सांसिद्धिकमपाम्विशेषगुणः नैमित्तिकम्पृथिवीतेजसोःसामान्यगुणः

Fluidity is the cause of the action of ‘flowing’(V-i-4). It resides in three substances. It is of two kinds : Natural or Intrinsic and Incidental or Extrinsic, Intrinsic Fluidity is the specific property of Water ; and extrinsic fluidity belongs in common to Earth and Light.

.१९: २६४सांसिद्धिकस्यगुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः। सङ्घातदर्शनात्सांसिद्धिकमयुक्तमितिचेन्न।

The eternality and evanescence of intrinsic fluidity would be like those of Gravity. (1l-i-2,6,7). In as much as We find Water in the form of solids, we cannot regard fluidity to be its intrinsic property”.

.१९: २६४दिव्येनतेजसासम्युक्तानामाप्यानाम्परमाणूनाम्परस्परम्सम्योगोद्रव्यारम्भकःसङ्घाताख्यःतेनपरमाणुद्रवत्वप्रतिबन्धात्कार्येहिमकरकादौद्रवत्वानुपत्तिः

Not so ; because what happens in the case of solidified water in the form of snow and hail, is that fluidity is absent, on account of the fluidity of the aqueous atoms composing them having been counteracted by the mutual combination of these atoms which are in contact with the subtle supernatural fire —this combination being productive of the substance and thus being named solid!

.१९: २६५.३नैमित्तिकम्चपृथिवीतेजसोरग्निसम्योगजम्

The extrinsic fluidity of Earth and Light is produced by contact with fire.

.१९: २६५कथम्सर्पिर्जतुमधूच्छिष्टादीनाम्कारणेषुपरमाणुष्वग्निसम्योगाद्वेगापेक्षात्कर्मोत्पत्तौतज्जेभ्योविभागेभ्योद्रव्यारम्भकसम्योगविनाशात्कार्यद्रव्यनिवृत्तावग्निसम्योगादौष्ण्यापेक्षात्स्वतन्त्रेषुपरमाणुषुद्रवत्वमुत्पद्यतेततस्तेषुभोगिनामदृष्टापेक्षादात्माणुसम्योगात्कर्मोत्पत्तौतज्जेभ्यःसम्योगेभ्योद्यूणुकादिप्रक्रमेणकार्यद्रव्यमुत्पद्यतेतस्मिंश्चरूपाद्युत्पत्तिसमकालम्कारणगुणप्रक्रमेणद्रवत्वमुत्पद्यतैति

For instance) in the case of such things as butter, and the like, what happens is that their component atoms coming in contact with fire, and acquiring a certain amount of speed favoring the operation of this contact there arises in them a certain action J and this action bringing about the disjunction (or disruption) of the atoms, the cohesive conjunction of the substance is destroyed; and the gross object having thus disappeared, there appears, in the atoms thus disjoined3 a fluidity produced by heat generated by the contact of fire. Then again, through the force of the destinies of persons concerned the atoms combining again, this combination gives rise to a certain action; which produces certain combinations, bringing about such aggregate products as the Diad and the rest.  In these products, simultaneously with the production of colour and other qualities there appears the quality of fluidity, following from the fluidity of the component atoms.

Back To: प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः : द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)