Author: scitechinmarathi

आली लहर केला कहर (.. Of Various States of Matter, Oscillations, and Waves) 1

आली लहर केला कहर (.. Of Various States of Matter, Oscillations, and Waves)

माणसां माणसात तरी किती प्रकार असतात बरं.. व्यक्ती तितक्या वल्ली.. जेवढी माणसं तेवढे त्यांचे प्रकार.. पण त्यांच्यातही वेगवेगळ्या पदधतीने गट पाडता येतातच.. उदाहरण द्यायचं...

Advertisements
x, y आणि माणसांची अंदाज बांधायची हौस (Why do we need algebraic equation?) 0

x, y आणि माणसांची अंदाज बांधायची हौस (Why do we need algebraic equation?)

विक्रम राजा एक राज्यासाठी मोठी स्वप्न पाहणारा आणि ती स्वप्नं केवळ झोपेतच न पाहता ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटणारा, त्यासाठी आवश्यक असणारी सामग्री कशी जमवता...

फिजिक्सचे नियम बनवतं कोण, बदलतं कोण आणि कशासाठी ? (Character of Physical Laws) 0

फिजिक्सचे नियम बनवतं कोण, बदलतं कोण आणि कशासाठी ? (Character of Physical Laws)

बदल हा सृष्टिनियमच…… वारंवार सामोऱ्या येणाऱ्या घटनांच्या निरीक्षणातून, त्यांच्या परिणामातून होणाऱ्या बोधातून काही थोडक्यात पण महत्वाचं असं लिहून ठेवण्याची माणसाची जुनी सवयच.. काही वेळा...

पृथ्वीकडून चंद्राकडे उड्डाण..(What it takes to overcome Earth’s Gravitational Force) 0

पृथ्वीकडून चंद्राकडे उड्डाण..(What it takes to overcome Earth’s Gravitational Force)

विक्रम राजाचा आजचा दिवस एकंदरीतच थकवणारा आणि ताण तणावाचा होता. पावसाळ्याचा हंगाम, धो धो पाऊसधारा डोंगरांवरून, घरांवरून, घाटांवरून, मंदिरांवरून, गोशाळांवरून दणादण उड्या घेत नुसत्या...

पदार्थ..वरवर गुडबॉय..पण खऱ्यात मात्र दंगेखोर, मनमौजी कारटं..(Here Starts the journey of Quantum Physics) 0

पदार्थ..वरवर गुडबॉय..पण खऱ्यात मात्र दंगेखोर, मनमौजी कारटं..(Here Starts the journey of Quantum Physics)

पुन्हा अशीच एक काळी किर्र अंधारी रात्र.. काळेपणाचा अतिशय दाट थरच जणू ठरवून कोणी पसरला असावा.. घट्ट काजळी पूर्ण आकाशभर अंथरलेली.. इतकी दाट की...

पदार्थांची हालचाल (Motion)..कधी शिस्तीत, एकसारखी(Uniform)..तर कधी सुस्त तर कधी सैराट (Non-uniform) 2

पदार्थांची हालचाल (Motion)..कधी शिस्तीत, एकसारखी(Uniform)..तर कधी सुस्त तर कधी सैराट (Non-uniform)

विक्रम राजाचं सैन्य म्हणजे एक अतिशय उत्तम, नावाजलेलं सैन्य. कुठंही ढिसाळपणा नाही, शिस्त, पराक्रम यात नाव ठेवायला जागा नाही. आजच त्याच्या सैन्याचं संचलन तो...

पदार्थांच्या हालचाली आणि भूमिती (Geometry of Motions – Linear, Non-Linear, Periodic and Circular Motion) 0

पदार्थांच्या हालचाली आणि भूमिती (Geometry of Motions – Linear, Non-Linear, Periodic and Circular Motion)

राजा विक्रमाला बुद्धिबळ खेळण्याची भारीच हौस होती. त्यात तो अतिशय निष्णात होता. खास करून समोरचा माणूस कधी कोणती चाल खेळेल मग त्यावर मी काय...

तारिख आणि तिथी: किती Time ‘पास’ झाला? 0

तारिख आणि तिथी: किती Time ‘पास’ झाला?

विक्रम हा एक न्यायी, प्रजाजनहित दक्ष राजा होताच पण जनतेच्या समस्या जाणून घेणारा, त्यांच्याशी वारंवार संवाद साधणारा राजा होता. एकदा का एखाद्या प्रजाजनाची समस्या...

प्रकरण ९: समवायपदार्थः – द्रव्यांचे अन्योन्य संबंध (Inseparable relationships between Substances and their qualities) 0

प्रकरण ९: समवायपदार्थः – द्रव्यांचे अन्योन्य संबंध (Inseparable relationships between Substances and their qualities)

(Translation Under Progress) १२.०: ३२४.१८अथसमवायपदार्थनिरूपणम् । १२: ३२४.१९अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानाम्यःसम्बन्धैहप्रत्ययहेतुःससमवायः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणाम्कार्यकारणभूतानामकार्यकारणभूतानाम्वायुतसिद्धानामाधार्याधारभावेनावस्थितानामिहेदमितिबुद्धिर्यतोभवतियतश्चासर्वगतानामधिगतान्यत्वानामविष्वग्भावःससमवायाख्यःसम्बन्धः । कथम्यथेहकुण्डेदधीतिप्रत्ययःसम्बन्धेसतिदृष्टस्तथेहतन्तुषुपटःिहवीरणेषुकटःिहद्रव्येगुणकंरणीइहद्रव्यगुणकर्मसुसत्ताइहद्रव्येद्रव्यत्वमिहगुणेगुणत्वमिहकर्मणिकर्मत्वमिहनित्यद्रव्येऽन्त्याविशेषाइतिप्रत्ययदर्शनादस्त्येषाम्सम्बन्धैतिज्ञायते ॥ १२: ३२६.१नचासौसम्योगःसम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वातन्यतरकर्मादिनिमित्तासम्भवात्विभागान्तत्वादर्शनादधिकरणाधिकर्तव्ययोरेवभावादिति ॥ १२: ३२६.१२सचद्रव्यादिभ्यःपदार्थान्तरम्भाववल्लक्षणभेदात् । यथाभावस्यद्रव्यत्वादीनाम्स्वाधारेषुआत्मानुरूपप्रत्ययकर्तृत्वात्स्वाश्रयादिभ्यःपरस्परतश्चार्थान्तरभावःतथासमवायस्यापिपञ्चसुपदार्थेष्विहेतिप्रत्ययदर्शनात्तेभ्यःपदार्थान्तरत्वमिति । नचसम्योगवन्नानात्वम्भाववल्लिङ्गाविशेषात्विशेषलिङ्गाभावाच्चतस्माद्भाववत्सर्वत्रैकःसमवायैति ॥ १२: ३२७.९ननुयद्येकःसमवायोद्रव्यगुणकर्मणाम्द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादिविशेषणैःसहसम्बन्धैकत्वात्पदार्थसङ्करप्रसङ्गैतिनआधाराधेयनियमात्...

प्रकरण ८: विशेषपदार्थः – द्रव्यांचे विशेष गुण (Special characteristics of material and non-material substances) 0

प्रकरण ८: विशेषपदार्थः – द्रव्यांचे विशेष गुण (Special characteristics of material and non-material substances)

(Translation Under Progress) ११.०: ३२१.११अथविशेषपदार्थनिरूपणम् । ११: ३२१.१२अन्तेषुभवाअन्त्याःस्वाश्रयविशेषकत्वाद्विशेषाः। विनाशारम्भरहितेषुनित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममनस्सुप्रतिद्रव्यमेकैकशोवर्तमानाःत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः। यथास्मदीनाम्गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्याकृतिगुणक्रियावयवसम्योगनिमित्ताप्रत्ययव्यावृत्तिर्दृष्टागौःशुक्लःशीघ्रगतिःपीनककुद्मान्महाघण्टैति । तथास्मद्विशिष्टानाम्योगिनाम्नित्येषुतुल्याकृतिगुणक्रियेषुपरमाणुषुमुक्तात्ममनस्सुचअन्यनिमित्तासम्भवाद्येभ्योनिमित्तेभ्यःप्रत्याधारम्विलक्षणोऽयम्विलक्षणोऽयमितिप्रत्ययव्यावृत्तिःदेशकालविप्रकर्षेचपरमाणौसएवायमितिप्रत्यभिज्ञानम्चभवतितेऽन्त्याविशेषाः । ११: ३२२.२यदिपुनरन्त्यविशेषमन्तरेणयोगिनाम्योगजाद्धर्मात्प्रत्ययव्यावृत्तिःप्रत्यभिज्ञानम्चस्यात्ततःकिम्स्यान्नैवम्भवति । यथानयोगजाद्धर्मादशुक्लेशुक्लप्रत्ययःसंजायतेअत्यन्तादृष्टेचप्रत्यभिज्ञानम् । यदिस्यान्मिथ्याभवेत्तथेहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेणयोगिनाम्नयोगजाद्धर्मात्प्रत्ययव्यावृत्तिःप्रत्यभिज्ञानम्वाभवितुमर्हति । अथान्त्यविशेषेष्विवपरमाणुषुकस्मान्नस्वतःप्रत्ययव्यावृत्तिःकल्प्यतेइतिचेन्नतादात्म्यात् । इहातदात्मकेष्वन्यनिमित्तःप्रत्ययोभवतियथाघटादिषुप्रदीपात्नतुप्रदीपेप्रदीपान्तरात्। यथागवाश्वमांसादीनाम्स्वतएवाशुचित्वम्तद्योगादन्येषाम्तथेहापितादात्म्यादन्त्यविशेषेषुस्वतएवप्रत्ययव्यावृत्तिःतद्योगात्परमाण्वादिष्विति...

error: Content is protected !!